Betarsjön

Betarsjön är länets största sjö med en yta av 3297 ha med ett maxdjup på 43 m och ligger 196 möh. Den är en av länets största oreglerade skogsjöar. Betarsjön är en vik av den sk Ancylussjön. Sjön mynnar ut i Ångermanälven via den likaledes oreglerade Röån. Denna orördhet utgör Röåns och Betarsjöns största skyddsvärde. Tillflödena Ruskån och Rinnån har funktion som reproduktionsområden för Betarsjöns öring. Sjöns mer ursprunliga fiskbestånd är representativ för en större skogsjö under HK med bl a sik, siklöja och nors. Dock har utsättningsförsök tillfört sjön flera "främmande" fiskarter som lax, gullspångöring, öring, harr, gös, kanadaröding och ål. Undersökning av förekomsten av istidsreliker har påvisat förekomst av punräka Mysis relicta i sjön. Sjöns vattenvegation betecknas som artrik med bl a många natearter. Av botaniskt intresse är även förekomsten av fackelblomster på sjöns stränder. Arten har här sin enda växtplats i Ångermanlands inland. Bland häckfåglar kan nämnas storlom och sångsvan. Betarsjön utnyttjas i hög grad för fritidsfiske och övrigt rörligt friluftsliv. Vid den s k Hållstaudden finns en fin badplats med sandstränder, ett populärt besöksmål för barnfamiljer.  

       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naturreservatet Långvattnet

Långvattnet har en vacker och säregen natur med lättgångna, tallbevuxna kullar och moar samt möjlighet till fiske i 50-talet sjöar och tjärnar. Detta gör platsen till ett friluftsområde av högsta klass. Det är även mycket värdefullt från geovetenskaplig synpunkt. Landskapet har fått sitt speciella utseende genom processer under tiden för inlandsisens avsmältning i Junseleområdet. Dessa processer kan här ovanligt tydligt avläsas i naturen.

Vägbeskrivning: Reservatet är belägetpå båda sidor av väg 346 mellan Backe och Junsele.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruskhöjden

Naturskogen på Ruskhöjden är lättåtkomligt längs väg 985 mellan Junsele och Dorotea. Skogen är mycket tilltalande att vandra i. Redan 1946 avsattes Ruskhöjden som Domänreservat. Naturreservatet inrättades 37 år senare.

När du gör ett besök kan du konstatera att det är en mycket grovstammig och gammal granskog som dominerar. Många granar har en diameter i brösthöjd på 50 cm, och vissa är så grova som 70 cm. Träden är ganska jämnåriga i intervallet 190-260 år. Förutom gran växer här också enstaka gamla och grova aspar, tallar och björkar. Markens skogliga produktionsförmåga, bonitet, är ganska god, och virkesinnehållet i skogen är stort.

 Naturreservatet bildades 1983 och är 25 hektar stort. Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Ändamålet med reservatet är att i första hand bevara den urskogsartade skogen och i andra hand att i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området

 Vägbeskrivning: Ruskhöjdens naturreservat ligger vid väg 985 mellan Junsele och Dorotea, ca 2,5 mil norr om Junsele. Parkerar gör du bäst på vägstumpen mitt emot reservatet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Röån

Röån är det största vattendraget inom länet med ett oreglerat avrinningsområde. Röåns längd från Betarsjön till dess utlopp i Ångermanälven är ca 25 km. Ån har ett extremt flckt lopp, med endast ett par meters fallhöjd på 2 mils sträcka. Det nedersta partiet av ån faller docj ca 40m före sammanflödet med älven. Ån är oreglerad. Röån har varit allmän flottled fram till 1968. Fiskbeståndet utgöra av gädda, abborre, harr, öring, nejonöga, stensimpa och lake. Här finns även flodkräfta, vars beståndsstorlek är okänd. Åns lopp går i två mil genom ett deltaplan från den gamla havsnivån. En ca 20 ha stor utvidning i åns mellersta del bildar en tjärn med kraftig övervattningsvegetation. Området är en intressant fågelplats & häckningslokal för änder och sångsvan. Bland det högre djurlivet märks särskilt en talrik bäverstam. Utter vistas regelbundet i området. Röån utnyttjas som kanotled och i viss utsträckning för fritidsfiske.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sör-Skirsjöberget

Sör- Skirsjöberget består av både av rena tallbackar och blandskog med tall, gran och björk. Gamla tallar förekommer relativt rikligt och troligtvis i åldrarna 250-300 år. På äldre lövträd förekommer hotade vedtickor och lavar bland annat doftticka, lunglav och skrovellav. Från stupets kant har man en milsvid utsikt mot öster och sydost över Skirsjön och Rangsjön med omgivningar. Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 25 km NV Junsele och kan nås med bil från allmänna vägen mellan Backe och Omsjö           (N Junselevallen) där vägvisning ges in på en skogsbilväg fram till Olov-Jakobsudden strax söder om reservatet. Här finns en parkeringsficka och en informationstavla. En stig leder längs med stranden in till en rastplats på en mindre udde.