Lokala rådets arbete

Direktiv för lokala rådets arbete:

Antogs av Kommunstyrelsen, Sollefteå

år 2005.06.07.                                                                                                                                                                                              

Lokala rådet har möjlighet att

-lägga upp visioner och målsättningar inför framtiden på orten     

och i samråd med kommunstyrelsen eller med berörd nämnd ta

fram handlings- och verksamhetsplaner, som skall stimulera

bygdens utveckling och den lokala demokratin.

Lokala rådet har befogenheter/rättighet att

-delta i utveckling och organisation av kommunala verksamheter                    

-vara remissinstans i kommunala ärenden som berör Junsele

-samla innevånarna på orten till rådslag

-göra lokala enkätundersökningar

 Lokala rådets verksamhetsområde är

- inom den kommunala verksamheten liksom i övrig offentlig service

- deltagande och delaktighet i det fortsatta arbetet med planering av samarbete över gränserna

 Lokala rådet organiserar sig

-enligt föreslagen organisationsplan

 Lokala rådet utför uppdraget i samråd

- med kommunstyrelsekontoret och genom regelbundna träffar

 Lokala rådets verksamhet utvärderas genom att

- årligen skriva rapport som delges fullmäktige och anordna stormöte där man redovisar vad som gjorts,

   till vilka kostnader och vem/vilka som ansvarat för åtgärdena.

- ta externa kontakter för stöd och hjälp med exempelvis utvärderingar

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta Medborgarkontorets chef: 

Chef:  Örjan Abrahamsson 0620-68 21 42